Aby przygotować projekty szkoleniowo - rozwojowe dopasowane do Państwa potrzeb i oczekiwań w zależności od możliwości korzystamy z poniższych narzędzi:


1.Ankieta przedszkoleniowa - pozwala na kontakt ze wszystkimi uczestnikami szkolenia, jak również daje możliwość zebrania informacji o typowych sytuacjach pojawiających się w pracy uczestników. Jest też okazją do poznania dotychczasowych doświadczeń oraz oczekiwań grupy.


2.Wywiady – są często uzupełnieniem ankiety przedszkoleniowej. Ich celem jest pogłębienie informacji zawartych w ankietach. Jednym z głównych celów wywiadów jest poznanie perspektywy przyszłego uczestnika szkolenia, jego przełożonych oraz osób odpowiedzialnych za realizację projektu szkoleniowego. Wywiady pozwalają zebrać informacje o firmie, jej specyfice, sposobie funkcjonowania, otoczeniu rynkowym, jak również pozwalają na osobiste poznanie uczestników szkolenia przez osoby prowadzące szkolenie.


3.On-the-job observation - obserwacja pracy stanowi bardzo cenne źródło informacji o tym jak wygląda praktyka funkcjonowania przyszłych uczestników szkolenia w ich miejscu pracy. Podczas obserwacji pracy istnieje także możliwość najtrafniejszego zdiagnozowania faktycznych umiejętności uczestników, typowych sytuacji, z jakimi się spotykają podczas wykonywania swoich obowiązków oraz obszarów problemowych, wymagających doskonalenia.


4.Mystery Check (Mystery Shopping) – w przypadku uczestników szkoleń zajmujących się kontaktem z klientem może być dokonana ocena kompetencji z perspektywy klienta.


Poza wyżej wymienionymi działaniami bardzo ważnym elementem w naszym działaniu jest wspólna praca nad koncepcją projektu z osobami koordynującymi politykę szkoleniową z Państwa strony. 

Dzięki ich sugestiom projekt w pełni współgra z potrzebami i oczekiwaniami Waszej firmy.