Polityka informacyjna firmy "BBP Edukacja" Rafał Brożyna – RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, iż:

Firma BBP Edukacja Rafał Brożyna posiada w swoich zasobach Państwa dane osobowe związane z Państwa działalnością zawodową.

Dane te przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z naszą lub Państwa działalnością zawodową, pozyskane zazwyczaj w toku prowadzonych rozmów o wspólnych przedsięwzięciach, szkoleniach lub projektach doradczych przez naszych pracowników i współpracowników bezpośrednio – podczas spotkań, konferencji; e-mailem lub poprzez kontakty przez portale społecznościowe.

W każdej chwili macie Państwo do nich wgląd, a także możliwość ich poprawienia lub usunięcia z bazy.

BBP Edukacja Rafał Brożyna, posiada Państwa dane osobowe takie jak:

a.dane potwierdzające tożsamość osoby tj. imię, nazwisko, zdjęcie, adres, adres e – mail, numery telefonów stacjonarnych i komórkowych

b.dane o firmie, branży, zajmowanym stanowisku, przebiegu kariery zawodowej pozyskane osobiście lub w z mediów internetowych, portali i forów biznesowych, prasy

c.dane adresowe firmy i jej siedziby, oddziałów, w których Państwo pracujecie

d.link do profilu na Facebooku, LinkedIn lub GoldenLine

e.dane IP i pliki coockies osób korzystających z naszych serwisów www czy stron w social mediach

f.dane osobowe, które zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa w związku z prowadzeniem rozmów handlowych, rozmów o współpracy

g.inne dane dostępne z publicznie dostępnych źródeł np. prasy biznesowej, wywiadów branżowych, dane z KRS, z informacji prasowej

h.dane dotyczące zakupionych produktów lub usług świadczonych przez Państwa na naszą rzecz lub przez nas na rzecz Państwa firm

i.dane dotyczące naszej korespondencji (czy odbywa się osobiście, na piśmie, telefonicznie, czy w inny przyjęty między nami sposób np. Messenger lub LinkedIn).

Ponadto BBP Edukacja Rafał Brożyna informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest BBP Edukacja Rafał Brożyna z siedzibą przy w Warszawie przy ul. Wrocławska 13/26, NIP 8431257423.

2. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: rafal@bbp.edu.pl oraz telefonicznie: tel. 602244645

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

a. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak odpowiadanie za zapytanie ofertowe, złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków współpracy i umowy itp. oraz nawiązanie relacji na portalach typu LinkedIN, GoldenLina itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

b. realizacji zawieranych z nami umów, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, wysyłkę zamówionych produktów, wymianę wizytówek itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

c. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, odpowiedzi na reklamacje, przechowywania dokumentacji księgowej, archiwizacja dokumentów potwierdzających wykonanie usługi itp.

d. w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e. w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług współpracujących z nami firm (naszych partnerów), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu i naszych partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z oferowanych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g. wewnętrznych celów administracyjnych, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

h. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu np. wysyłania wezwań do zapłaty, dochodzenia zapłaty na drodze sądowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

i. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Okres przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a. przepisy prawa, które mogą obligować BBP Edukacja Rafał Brożyna do przetwarzania danych przez określony czas (np. wynikające z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

b. okres, przez jaki są świadczone usługi

c. okres, który jest niezbędny do ochrony i obrony interesów administratora;

d. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

a.w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji Umowy (np. zrealizowania zamówienia) – przez okres realizowania Umowy (realizowania zamówienia, umowy),

b.w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu,

c.w przypadku przetwarzania danych na  podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia.

Każdorazowo w zakresie, w którym udzielacie Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych macie Państwo prawo wycofania tej zgody.

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie prowadzenia przez Państwa działalności zawodowej, w wyniku obowiązujących przepisów i interesów Administratora lub do czasu wyrażenia sprzeciwu.

5. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 2.

6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 4 lit. e-i. przestaniemy przetwarzać Państwa a dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności np. Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (pkt. 4 lit. d i e). Jeżeli skorzysta Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

8. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych mają Państwo prawo do:

a) dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania danych,

c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania danych

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) przenoszenia danych.

9. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane w zależności od rodzaju kontaktów i wykonywanych usług oraz ograniczonym zakresie następującym podmiotom:

a) pracownikom i podmiotom współpracującym (pracownikom zatrudnionym na inne umowy, niż umowa o pracę, w tym Trenerzy i Konsultanci współpracujący w oparciu o umowy B2B, biuro księgowo-rachunkowe, doradztwo podatkowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, banki, firmy hostingowe)

b) partnerzy handlowi współpracownicy pracujący w oparciu o umowy B2B, Trenerzy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych)

c) sponsorzy wydarzeń tj. Konferencji, warsztatów

d) firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;

e) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Urzędy Skarbowe i inne

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

10. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W zależności od charakteru i kontekstu podanie Państwa danych osobowych może być obowiązkowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale podejmowanie pewnych działań, w tym świadczenie usług lub/i realizacja umów z nami może wiązać się z koniecznością podania danych niezbędnych w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków prawnych.

więcej...